Етапи на проектиране

Какви са етапите в проектирането? Какво е архитектурен чертеж и архитектурен проект ? Какво е идеен, технически и работен проект?

Рано или късно всеки един от нас предприема стъпката да си построи собствена сграда за своите нужди. Но човек трябва да мине един дълъг път, докато стигне до реализация на своята сграда-мечта.

Ние от A Priori Studio сбъдваме тези мечти! Ето защо в помощ  на възложителя, ще обясним какви са етапите в проектирането, с които трябва да се сблъска, докато стигне до разрешение за строеж.

Photo by Brodie Vissers from Burst

Предварително проучване

Предварителните проучвания показват нормативната допустимост и целесъобразност на възникналото инвестиционно намерение. Те включват архитектурни, икономически, екологични, геоложки, хидрогеоложки, научно-приложни и други проучвания, свързани с изясняване на строителното намерение, геодезически проучвания, местоположението на обекта, условията на строителство и възможностите на ползването им. С тях се изясняват въпросите за градоустройствените и обемно-устройствените изисквания, комуникационните връзки, технологията, техническите решения, организацията, строителната система.. Чрез тях се набавят изходни данни, необходими за проектирането , изграждането и експоатацията.

Събирайте идеи
Photo by Matthew Henry from Burst

В тази част се включват и специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура.

Пълния списък на тези проучвания може да намерите в чл.9 от Наредба 4 за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Photo by Matthew Henry from Burst

Задание за проектиране

Чрез него инвеститорът посочва своите изисквания за изработването на проекта. В него се поясняват въпроси като функция, капацитет, размери,етажност, стойност, срокове за изпълнение и желаните фази за проектиране.

Изходни данни за проектиране

Това са данни, които са необходими за започване и одобрение на инвестиционния проект. Те включват:

 • извадка от действащ Подробен устройствен план /ПУП/ или виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
 • геоложка, сеизмоложка геотехническа характеристика – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сградата.
 • становища от експлоатационните дружества  – електро, ВиК, ТЕЦ, газопропреносна мрежа.
 • геодезическо заснемане на терена – изготвя се от геодезист. Повечето проектантски студиа разполагат с такива хора.
 • данни за собствеността на имота – случвало ми се е при мен да идват клиенти, които не са реалните собственици на парцела и нямаха документ , с който да докажат, че имат право да строят.

Виза за проектиране

Визата за проектиране представлява копие от действащ подробен устройствен план /ПУП/ с обхват на поземления имоти съседните му поземлени имот, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване. Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината или района.

Фази на инвестиционния проект

Според Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , те се разделят на следните фази

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
Photo by Sarah Pflug from Burst

Идеен проект

Във фаза идеен проект започва проектирането. Тази фаза е концептуална. В нея се изготвят множество варианти на вашето инвестиционно намерение, свързано със строителството. Решават се визията и габаритите на сградата, приблизителна стойност,ситуирането на сградата в парцела, строителните материали, функционалното решение, площта на помешенията, височината на етажите,т.е. съчетаваме заданието за проектиране на възложителя с нашите проектно-проучвателни дейности.

Част архитектурна представя решения за:

1. функционално-пространствената композиция на обекта (сградата) в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за проектиране;

2. архитектурно-художествения образ на обекта (сградата);

3. вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;

4. създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.

Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:

1. подходящо строително-конструктивно решение;

2. решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации;

3. оптимално и безопасно протичане на технологичния процес.

Част архитектурна се представя в следните чертежи:

1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;

2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии;

3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите;

4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата и вертикалната комуникация в сградата.

По преценка на проектанта или в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране) могат да се представят допълнително:

1. фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждане и елементи от фасадите;

2. перспективни и аксонометрични изгледи;

3. фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.

Photo by Sarah Pflug from Burst

Технически проект

С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект. При него са изяснени много от въпросите , свързани със строително-монтажните работи.

Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:

1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;

2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи размерите и площите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;

3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;

4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки;

5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане.

При договаряне с възложителя допълнително могат да се представят чертежи за:

1. фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждането;

2. фрагменти от елементи на фасадите;

3. характерни архитектурни детайли.

Photo by Shopify Partners from Burst

Работен проект

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП /закон за обществените поръчки/.

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на идейния проект и/или на техническия проект и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а когато проектирането е еднофазно във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения.

Част архитектурна на работния проект представя освен решенията по техническия проект  и решения за:

1. необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

2. изпълнението на хидроизолациите, звукоизолациите и топлоизолациите на обекта;

3. осигуряване на естественото и изкуственото осветление в помещенията;

4. изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;

5. акустичната обработка на стени и тавани, когато такава е необходима или се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Работният проект съдържа

Чертежи:

 • ситуационно решение – в мащаб 1:200 или мащаб 1:500
 • разпределения, фасади, разрези – в М1:50 или  М1:100

Детайли – в М 1:20, М1:5 или М1:1

Други чертежи /например разстановка на оборудването при обществени сгради, спесификация/

Обяснителна записка

Подробна количествена сметка

Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Най-често проектите се изготвят двуфазно – идеен и технически , както и идеен и работен проект. Трифазно се проектират сложни и комплексни сгради

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части

 • Архитектурна
 • Конструктивна
 • Водоснабдяване и канализация
 • Електрическа
 • Топлоснабдяване, отопление ,вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност
 • Газоснабдяване
 • Геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка/
 • Част технологична /за производствени сгради например/
 • Пожарна безопастност
 • План за управление на строителните отпадъци
 • План за безопастност и здраве
Photo by Shopify Partners from Burst 

Пояснения:

Обяснителната записка към архитектурната част включва:

1. основанието за изработване на проекта (договор или задание за проектиране);

2. кратка характеристика на получените изходни данни;

3. вида на строителството – ново, разширение, реконструкция или рехабилитация, етапност;

4. описание на площадката, особеностите на околната среда, релефа, наличните сгради и съоръжения;

5. поясняване на ситуационно, функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл. 169 ЗУТ;

6. постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, брой стаи, брой места и др., застроителните параметри и съответствието им с ПУП;

7. направените допустими отклонения от техническите норми и стандарти при проектирането, както и на писмените разрешения за тези отклонения от съответните органи, като се прилагат копия от разрешителните документи.

(2) Към обяснителната записка може да се включат допълнително:

1. предложение за конструктивно-строителна система, когато липсва част конструктивна;

2. предложения за инсталационните системи, когато липсват съответните части;

3. предложения за използване на подходящи строителни материали и изделия;

4. съображения за естетическо оформяне на интериора и екстериора.

„Инвестиционен проект“ е проект, който е предназначен за строителство на обекти

Екипът на A Priori Sudio разполага с колектив от архитекти и инженери с проектантска правоспособност , издадена от КАБ и КИИП и са с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното проектиране. Ние ще създадем всички необходими архитектурни и инженерни проектни части за Вашата сграда, професионално и в срок. Също така ще Ви консултират и съдействат при набавата на всички останали необходими документи до получаване на разрешение за строеж.

Цена на проектиране: Не се колебайте да ни потърсите за предварителна среща и консултация, за да научим повече за Вашите намерения и изисквания. Ще проучим възможностите за застрояване на парцела и в рамките на два работни дни ние ще Ви изготвим индивидуална подробна оферта.